نکات ایمنی مورد نیاز را در رابطه با تنورگازی

نویسنده
نکات ایمنی مورد نیاز را در رابطه با تنورگازی

نکات ایمنی مورد نیاز را در رابطه با فر قنادی

نویسنده
نکات ایمنی مورد نیاز را در رابطه با فر قنادی

رطوبت دستگاه جوجه کشی

نویسنده
به علت حرارت موجود در دستگاه مقداری آب از تخم مرغ ها تبخیر می گردد. برای جلوگیری از تبخیر آب و جبران رطوبت از دست رفته بایستی مقداری رطوبت در ماشین وجود داشته باشد تا از تلفات جنین جلوگیری بعمل می آید.
تنور گازی فر پیتزا فر ساندویچ